Vittorio, 67

David, 58

Braveheart, 60

Manuel, 49

Kaya, 49

Georgios, 61

Shiv, 41

Thomas, 52

Sprinter, 52

Dean, 64

Sert, 51

Strand, 54